додаткове меню
Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70 — першій половині 80-х рр. 20 ст.
  • 1 – Розміщення в Україні виробництв з незавершеним цик лом, що було реалізацією стратегії «загальносоюзного народногосподарського комплек су».
  • 2 – Надвисокі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.
  • 3 – Неефективність системи перероблення та збері гання сільськогосподарської продукції, що зумовлювало невиправдану втрату врожаїв.
  • 4 – Помітний розвиток важкого машинобудування, що виявлялося в упровадженні нових технологій, зростанні якості продукції.
  • 5 – Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури вироб ництва на високотехнологічні цикли.
  • 6 – Пріоритетне створення нових потужностей атомної електроенергетики для задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження